www.ivenr2.ac.th หน้าแรก ส่วนตัว

ตั้งค่า | รหัสผ่าน  | ออกจากระบบ


ผลงานวิชาการของนักศึกษา พ.ศ.2558

วิทยาลัยเทคนิคน่าน (11 ผลงาน)

ที่ รายการ

1

การศึกษาผลการใช้โคมไฟดาวน์ไลท์แอลอีดี 30 วัตต์ แทนโคมไฟดาวน์ไลท์หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์คู่ 32 วัตต์ กรณีศึกษาทางเดินส่วนกลางโซนพลาซ่า ชั้น B -4 อาคารจัตุรัสจามจุรี
2 การศึกษาผลการใช้หลอด LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์กรณีศึกษาลานจอดรถโรงพยาบาลปทุมเวช
3 การศึกษาผลการใช้หลอดแอลอีดี T8 ขนาด 18 วัตต์ แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาด 28 วัตต์ กรณีศึกษา ลานจอดรถ B1-B4 อาคาร เดอะพาร์ค ชิดลม
4 การศึกษาผลการใช้หลอดแอลอีดี แบบ T8 ขนาด 18 วัตต์ แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ T8 ขนาด 36 วัตต์ กรณีศึกษา ลานจอดรถ P1A –P10B อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์
5 การศึกษาวิธีการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารด้วยการควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ กรณีศึกษาอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6 การศึกษาวิธีการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารด้วยการควบคุมการทำงานของเครื่องส่งน้ำเย็นในระบบปรับอากาศ
7 การออกแบบและสร้างเครื่องมือทดสอบหลอดสัญญาณตู้ควบคุม
8 การออกแบบและสร้างรถอุปกรณ์และเครื่องมือช่างไฟฟ้า
9 การออกแบบและสร้างสวิตช์แสงสว่างห้องน้ำอัจฉริยะ
10 การศึกษาผลการใช้หลอดแอลอีดี T8 ขนาด 18 วัตต์
11 การศึกษาผลการใช้หลอดแอลอีดี T5 ขนาด 18 วัตต์แทนหลอดฟลูฯ T5 ขนาด 28 วัตต์

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (14 ผลงาน)

ที่ รายการ

1

ปัญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
2 การประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชี DMS สำหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชีของบริษัท พะเยาฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
3 การประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชี BplusBack สำหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชีของห้างเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นสโตร์
4 การใช้โปรแกรม GFMIS ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
5 การประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชี Formula SmartBiz สำหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชีของบริษัท ไบรทแมธ จำกัด
6 การประเมินผลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี General ledger ในระบบโรงเรียนประชาบำรุง
7 การประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชี Express ในสำนักงานนงนุชการบัญชี
8 การใช้โปรแกรมบัญชี Auto Flight สำหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชีของศูนย์หนังสือแห่ง
9 การใช้โปรแกรมบัญชี E-LAAS ในงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
10 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการนำระบบ SAP มาใช้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา
11 การใช้โปรแกรมบัญชี ACYCC ของร้านเจริญศักดิ์
12 การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Auto Flight ของโรงเรียนกวดวิชาอัจฉริยะบัณฑิต (โฮม เซ็นเตอร์)
13 การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมระบบโรงเรียนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ
14 ปัญหาการจัดทำบัญชีของงานพัสดุตามระบบ GFMIS ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

355 หมู่ที่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์.054-887088 ivenr2.ac.th@gmail.com สงวนสิทธิ์ © 2015-2019

ทีมงานผู้พัฒนา